کانون فرهنگی هنری مولوی


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

263

تعداد اعضا

کد شناسایی: 503021261001101

مسجد: قبا

استان: کرمانشاه

شهرستان: پاوه

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: پاوه

روستا: -

تلفن: 834612152

فکس: 8346121600

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی