کانون فرهنگی هنری قبا


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

7

تعداد اعضا

کد شناسایی: 502041258002701

مسجد: قبا

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کرمانشاه

روستا: -

تلفن: 8334290634

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی