کانون فرهنگی هنری مهدی منتظر(عج)


متوسط امتیاز

5 / 5

1

تعداد تشکیلات

229

تعداد اعضا

کد شناسایی: 502041258005701

مسجد: کنجوری

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

بخش: مرکزي

شهر / دهستان: کرمانشاه

روستا: -

تلفن: 833423328

فکس: 0

رایانامه:

وب:

وضعیت: در انتظار تایید نهایی